top of page

                  Regulamin

 1. Podstawą rozpoczęcia realizacji nagrania jest wybranie oraz opłacenia danej oferty na stronie dawidkubiak.pl za pomocą wybranej formy płatności.

 2. Tekst do nagrania należy wpisać przy realizacji zamówienia w odpowiednim do tego polu. Jeżeli zleceniodawca nie wypełni pola tekstem, wtedy należy przesłać dany tekst wraz z potwierdzeniem płatności na adres email: dawidkubiakofficial@gmail.com. Klient powinien zawrzeć oprócz samego tekstu wskazówki interpretacyjne (wymowa fonetyczna słów obcojęzycznych, skrótów oraz wyrazów charakterystycznych).

 3. Terminy realizacji nagrań to przeważnie 48 godzin roboczych. W przypadku wielu zamówień może ten czas wydłużyć się o kolejne 48 godzin, jednak w takim przypadku klient będzie poinformowany o zaistniałym opóźnieniu. 

 4. Poprawki, które nastąpiły z winy lektora są bezpłatne, natomiast poprawki merytoryczne po nagraniu są płatne (np. zmiana tekstu, lektora itp.). Ich wysokość jest uzależniona od wybranego lektora oraz skomplikowania strony technicznej poprawianego materiału.

 5. W przypadku spotów reklamowych - gdy produkcja nie została zaakceptowana - zmiana muzyki jest bezpłatna

 6. Materiał przesyłany jest do zleceniodawcy pocztą elektroniczną w postaci mp3 (nagrania lektorskie – mono – mp3 128kb, inne produkcje – stereo – mp3 256 kb) w jednym pliku. Zmiany dźwięków na inne formaty oraz podział na pliki wymagają dodatkowych ustaleń.

 7. Standardowy okres praw do wykorzystania dźwięku w mediach – 1 rok, zapowiedziach telefonicznych – bez ograniczeń czasowych, prezentacjach multimedialnych – bez ograniczeń czasowych, inne formy i przedłużenie – ceny ustalane indywidualnie.

 8. Ceny podane w cenniku dotyczą cen netto. W przypadku prezentacji / filmów - cen odnoszących się do ilości stron, przez 1 stronę rozumie się stronę A4, 1800 znaków bez spacji. Nagrania dłuższe i niestandardowe – ceny ustalane indywidualnie. Prezentowane na stronie ceny są wartościami netto i nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wyceny przygotowanego do nagrania materiału, Dawid Kubiak zastrzega sobie prawo do jego wglądu celem dokładnego i ostatecznego określenia jego ceny.

 10. Dawid Kubiak ma prawo odmowy przyjęcia materiału do realizacji bez podania przyczyny.

 11. Dawid Kubiak ma prawo wycofania się z produkcji (nawet podczas jej trwania). W takim przypadku Zleceniodawca nie zostanie obciążony żadnymi kosztami produkcji. Dawid Kubiak nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane wycofaniem się z produkcji.

 12. Dawid Kubiak nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia materiału wynikły z przyczyn niezależnych od Dawida Kubiaka.

 13. Dawid Kubiak nie ponosi odpowiedzialności za treść produkcji (odpowiedzialność taką zawsze ponosi Klient – bez względu na okoliczności).

 14. Zleceniodawca zobowiązuje się do sprawdzenia i potwierdzenia odbioru produkcji w ciągu 3 dni roboczych po przesłaniu (udostępnieniu) produkcji przez Dawida Kubiaka. Jeśli w tym terminie nie zostaną zgłoszone żadne zastrzeżenia, jest to równoznaczne z akceptacją i ostatecznym odbiorem produkcji. Dawid Kubiak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty (koszt nagrania kaset emisyjnych, koszt kampanii itp.) powstałe w wyniku niesprawdzenia przez Klienta poprawności nagranego tekstu / spotu - ze scenariuszem.

 15. Zastrzeżenia do produkcji należy zgłosić pisemnie w ciągu 3 dni od daty udostępnienia dźwięku. W przeciwnym razie Dawid Kubiak nie jest zobowiązany do dokonania poprawek.

 16. Zleceniodawca ma prawo do emisji dźwięku zaraz po jego otrzymaniu (przed zapłatą za produkcję), jednak ma świadomość, że brak zapłaty w wyznaczonym terminie może spowodować nałożenie na niego kary finansowej (o której jest mowa w pkt. 19).

 17. Brak terminowego uregulowania należności za realizację nagrania jest równoznaczny z utratą praw do rozpowszechniania dźwięku (od momentu wyprodukowania go). W przypadku emisji lub jakiegokolwiek wykorzystania dźwięku bez praw - na zleceniodawcę może zostać nałożona kara w wysokości do 30-krotności ceny zamawianego dźwięku.

 18. W przypadku braku płatności Dawid Kubiak przekazuje informacje o należnościach (wraz z karą - o której jest mowa w pkt. 19) do KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW / BIG – po czym Dawid Kubiak przekazuje sprawę do postępowania Sądowego i Komorniczego.

 19. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celach archiwizacyjnych Dawid Kubiak.

 20. Jeśli wymaga tego proces produkcji, zleceniodawca wyraża zgodę na kontakt telefoniczny.

 21. Zleceniodawca wyraża zgodę na rejestrowanie i archiwizowanie połączeń telefonicznych – podczas których zapadają ważne ustalenia dotyczące produkcji.

 22. Zlecenia można opłacać: gotówką, przelewem, paypalem lub linkiem do szybkich płatności. 

 23. Reklamacje do produkcji należy składać mailowo na adres: dawidkubiakofficial@gmail.com.  Termin rozpatrzenia reklamacji to 5 dni roboczych.

Firma: Dawid Kubiak

Numer NIP

7842518824

Numer REGON

384028423

bottom of page